インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

5

Č

ešt
ina

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění
většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než
stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová
zkratka

Ikona Funkce

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikační
klávesa

Povoluje/zakazuje komunikační
zařízení počítače. (Komunikační
zařízení mohou mít různou
konfiguraci.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.

<Fn> + <F5>

Přepnutí
displeje

Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.

<Fn> + <F6>

Vypnout displej

Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.

<Fn> + <F7>

Přepnutí
zařízení
touchpad

Slouží k zapnutí a vypnutí interního
zařízení touchpad.

<Fn> + <F8>

Přepnutí
reproduktoru

Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.

<Fn> + <F11>

NumLk

Zapnutí nebo vypnutí integrované
numerické klávesnice (pouze u
vybraných modelů).

<Fn> + < >

Zvýšení jasu

Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.

<Fn> + < >

Snížení jasu

Slouží ke snížení jasu obrazovky.

<Fn> + < >

Zvýšení
hlasitosti

Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.

<Fn> + < >

Snížení
hlasitosti

Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.

<Fn> + <Home>

Přehrávat/
Pozastavit

Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.

<Fn> + <Pg Up>

Zastavit

Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.

<Fn> + <Pg Dn>

Předchozí

Návrat na předchozí mediální soubor.

<Fn> + <End>

Další

Přeskočit na další mediální soubor.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.