インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

51

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Vyhlásenia k modemu (len pre určité modely)

TBR 21

Toto zariadenie bolo schválené v súlade s rozhodnutím rady [Council Decision 98/
482/EC - "TBR 21"] pre pripojenie jedného terminálu do verejnej komutovanej siete
(Public Switched Telephone Network -PSTN). Vzhľadom k rozdielom medzi
jednotlivými siet’ami PSTN v jednotlivých krajinách však samotný certifikát nie je
zárukou úspešného fungovania vo všetkých koncových bodoch PSTN. V prípade
problémov najprv kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia. Ďalšie informácie o
krajinách, ktorých sa to týka, nájdete v časti "Predpisy a poznámky o bezpečnosti"
na strane 50
.

Prehlásenie o LCD pixel

LCD jednotka je vyrobená veľmi presnou technológiou. Napriek tomu môžu občas
niektoré body zlyhat’ a zobrazit’ sa ako čierne alebo červené bodky. Nemá to vplyv
na zaznamenávaný obraz a neznamená to závadu.

Regulačné prehlásenie k rádiovému zariadeniu

Poznámka: Nižšie uvedená regulačná informácia sa týka len modelov
vybavených technológiou bezdrôtovej LAN a/alebo Bluetooth.

Všeobecné

V rámci prevencie pred rádiovým rušením licencovanej služby je toto zariadenie
určené len na vnútorné použitie.
Tento výrobok spĺňa štandardy rádiových frekvencií a ich bezpečnost’ pre krajiny
alebo regióny, v ktorých bol schválený na bezdrôtové používanie. V závislosti na
konfigurácii môže alebo nemusí obsahovat’ zariadenia s bezdrôtovou rádiovou
technológiou (ako sú moduly bezdrôtovej LAN siete a/alebo Bluetooth).
Nižšie uvedené informácie sú určené výrobkom s takýmito zariadeniami.

Prehlásenie o zhode pre európske krajiny

Spoločnost’ Acer týmto prehlasuje, že tento prenosný počítač spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EC.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.