インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

52

Sv

enska

Modemanmärkningar (endast för vissa modeller)

TBR 21

Denna utrustning har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] för
uppkoppling av enkel terminal till det allmänna telenätet. På grund av
olikheter mellan de individuella allmänna telenät som finns i olika länder, utgör
detta godkännande i sig inte en villkorlös garanti för problemfri användning på
alla terminalpunkter i det allmänna telenätet. Om problem uppkommer bör du
först ta kontakt med utrustningsleverantören. För mer information om
tillämpliga länder, se "Notis om säkerhet och överensstämmelse med
regelverk" på sidan 51
.

LCD pixelanmärkning

LCD-enheten har tillverkats med högprecisionsteknik. Dock kan vissa bildpunkter
från gång till annan missa eller uppträda som svarta eller röda prickar. Detta har
ingen inverkan på den inspelade bilden och utgör inget fel.

Föreskrifter för enheter för radiotrafik

Obs! Nedanstående regelverksinformation gäller bara för
modeller med trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth.

Allmänt

Den här enheten är avsedd för inomhusbruk för att förhindra radiostörningar
som påverkar den licensierade tjänsten.
Denna produkt överensstämmer med tillämpliga riktlinjer för radiofrekvenser
och säkerhetsnormer i de länder och områden som den har godkänts för trådlös
användning. Vissa konfigurationer av denna produkt innehåller enheter för
trådlös radiokommunikation (t.ex. moduler för trådlöst nätverk (WLAN) och/eller
Bluetooth). Nedanstående information gäller produkter med sådana enheter.

Överensstämmelseförklaring för EU-länderna

Härmed intygar Acer att denna bärbara PC-dator i serien uppfyller de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

Lista över tillämpliga länder

EU:s medlemstater är följande (Juli 2009): Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland,
Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Österrike, Portugal,
Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern,
Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien och Rumänien.
Produkten får användas i alla EU-länder, samt även i Norge, Schweiz, Island och
Liechtenstein. Produkten måste användas i enlighet med de bestämmelser och
begränsningar som gäller i aktuellt land. Kontakta ansvarig myndighet i
användningslandet för ytterligare information. Besök http://ec.europa.eu/
enterprise/rtte/implem.htm för den senaste förteckningen över länder.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.