ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

7

д·В

БШББН§´йТ¹ЛЕС§

БШББН§´йТ¹«йТВ

#

ГТВ¡ТГ

¤УН¸ÔºÒÂ

1

ẵàµÍÃÕè

гЛй¾ЕС§§Т¹¡Сº¤НБ¾ÔÇàµÍÃìà¾×èÍãªéàÁ×èÍäÁèä´éàÊÕº»ЕСк¡

#

дН¤Н¹

ГТВ¡ТГ

¤УН¸ÔºÒÂ

1

ªèͧàÊÕº DC-in

àª×èÍÁµè͡ѺÍá´»àµÍÃì AC

2

ªèͧÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ

ªèÇÂãËé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìàÂç¹ бБйЛЕС§¨Т¡гªй§Т¹а»з¹аЗЕТ¹Т¹

3

¾ÍÃ쵨ÍáÊ´§¼Åµè;èǧ

(VGA)

àª×èÍÁµèÍ¡Сº¨НбК´§¼Е (аªи¹ ¨НАТ¾АТВ¹Н¡,

в»Га¨¤àµÍÃì LCD)

4

¾ÍÃìµ Ethernet (RJ-45)

àª×èÍÁµèÍà¤ГЧН¢иТВ Ethernet 10/100/1000

5

¾ÍÃìµ HDMI

ÃͧÃѺ¡ÒÃàª×èÍÁµèÍÃкºÇÔ´ХвН´Ф¨ÔµÍŤЗТБЕРаНХВ´КЩ§

6

¾ÍÃìµ USB 2.0

µèÍÍØ»¡Г³м USB 2.0 (аªи¹ аБТКмЛГЧН¡ЕйН§ USB)

7

б¨з¤àÊÕºäÁâ¤Ã⿹

ãªéÊÓËÃѺµèÍäÁâ¤Ã⿹

ªèͧàÊÕºËÙ¿С§/ЕУв¾§/

line-out

ãªéÊÓËÃѺµèÍÍØ»¡Г³маКХВ§¢ТНН¡ (аªи¹ ЕУв¾§ ªШ´ЛЩ¿С§)

1

1

2

7

3

6

5

4

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.