ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem
pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do
prostoru expanze airbagu neumist’ujte žádné předměty včetně nainstalovaných či
přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně
nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání
zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte.
Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit
bezdrátovou telefonní sít’ a může být protizákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny
symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste
normálně obdrželi pokyn vypnout motor vašeho motorového vozidla. Jiskry, které by
vznikly v takových místech, mohou způsobit požár nebo výbuch a zranění nebo
dokonce úmrtí osob. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u
benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových
skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam,
kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často
označeny, není tomu tak vždy. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové
oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn
(LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo
částice, například obilí, prach nebo kovový prášek. Nezapínejte přenosný počítač v
místech, kde je zakázáno použití mobilních telefonů nebo tam, kde by to mohlo
způsobit rušení nebo nebezpečí.

Tísňová volání

Upozornění: Prostřednictvím tohoto zařízení nelze provádět tísňová volání. Tísňová
volání je třeba provádět pomocí mobilního telefonu nebo jiného telefonního systému.

Pokyny k likvidaci

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu.
K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního
životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o předpisech
týkajících se odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)
naleznete na webové adrese
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Upozornění na rtut’

Pro projektory se žárovkou a elektronické výrobky obsahující monitor
CRT nebo displej LCD bez podsvícení LED: Lampy v tomto výrobku
obsahují rtut’ a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních,
státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne
sdružení Electronic Industries Alliance, www.eiae.org. Informace
týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu
www.lamprecycle.org.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.