ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

50

Č

tin

a

Poznámky o modemu (pouze u vybraných modelů)

TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno v souladu s rozhodnutím rady 98/482/EC [Council
Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pro celoevropské jednotné připojení k síti PSTN
(Public Switched Telephone Network). Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými sítěmi
v různých zemích však není certifikát sám o sobě zárukou úspěšného fungování v
každém koncovém bodu PSTN. V případě problémů se nejprve obrat’te na
dodavatele zařízení. Další informace o příslušných zemích najdete v části
"Předpisy a bezpečnostní upozornění" na straně 49.

Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vyráběn velmi přesným výrobním postupem. Nicméně některé obrazové
body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené
tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v počítači a neznamená závadu.

Informace o zákonných ustanoveních týkajících
se rádiových zařízení

Poznámka: Níže uvedené informace o předpisech se vztahují pouze
na modely s bezdrátovou sítí LAN nebo Bluetooth.

Obecně

K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení
určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorách.
Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiových frekvencí a
bezpečnostními normami zemí a regionů, ve kterých byl schválen pro bezdrátové
použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová
rádiová zařízení (například modul bezdrátové sítě LAN nebo Bluetooth).
Níže uvedené informace se vztahují na výrobky s takovými zařízeními.

Prohlášení o shodě pro země EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento notebook je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Seznam zemí

Členské země EU v červenci 2009: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko,
Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko,
Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká
republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr, Malta, Bulharsko a Rumunsko.
Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu
a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a
omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu,
který řídí použití těchto zařízení v dané zemi. Aktuální seznam zemí najdete na
webové stránce ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.