ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiv

Základy starostlivosti a tipy na používanie
počítača

Zapnutie a vypnutie počítača

Ak chcete zapnút’ počítač, jednoducho stlačte a uvoľnite vypínač. Umiestnenie
tlačidla Zapnút’ nájdete v letáku nastavenia.

Ak chcete počítač vypnút’, použite jeden z týchto spôsobov:

Použite príkaz Vypnút’ systému Windows: kliknite na Štart, potom kliknite na
Vypnút’.

Použite tlačidlo Power
Počítač v režime spánku možno zapnút’ aj stlačením klávesovej skratky pre
režim spánku <Fn> + <F4>.

Poznámka: Ak nie je možné počítač vypnút’ bežným spôsobom,
stlačte a podržte tlačidlo Power dlhšie ako štyri sekundy. Keď vypnete
počítač a chcete ho znova zapnút’, počkajte najmenej dve sekundy
pre jeho opätovným zapnutím.

Starostlivost’ o počítač

Počítač vám bude slúžit’ tak dobre, ako sa budete o neho starat’.

Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do
blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.

Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0 °C (32 °F) alebo vyšším ako
50 °C (122 °F).

Vyvarujte sa pôsobeniu magnetických polí na počítač.

Nevystavujte počítač pôsobeniu dažďa alebo vlhka.

Nelejte na počítač vodu alebo inú kvapalinu.

Chráňte počítač pred silným otrasom a vibráciou.

Nevystavujte počítač pôsobeniu prachu a špiny.

Nikdy neumiestňujte žiadne predmety na počítač.

Obrazovku počítača zatvárajte opatrne.

Nikdy neumiestňujte počítač na nerovné plochy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.