ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

19

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Vyberte možnost’ Save Changes and Exit a stlačte kláves Enter. Pomocou tlačidla
OK potvrďte.

Počítač sa reštartuje.

2

Počas spustenia otvorte ponuku zavedenia stlačením klávesu <F12>. Ponuka
zavedenia umožňuje vybrat’, z ktorého zariadenia sa má spúšt’at’, napríklad
pevný disk alebo optický disk.

3

Pomocou klávesov so šípkou vyberte riadok CDROM/DVD (tento riadok môže
začínat’ na „IDE 1...“), potom stlačte kláves <Enter>. Z vloženého disku opravy
sa nainštaluje systém Windows.

4

Keď sa objaví výzva, vložte druhý disk opravy a dokončite opravu podľa
pokynov na obrazovke.

Oprava systému (USB flash

jednotka)

Ak podpora spoločnosti Acer nepomôže opravit’ váš problém, môžete využit’
program Acer eRecovery Management. Tým obnovíte počítač do počiatočného
stavu, v akom bol pri zakúpení. K dispozícii bude možnost’ uchovania všetkých
nastavení a osobných údajov za účelom neskoršieho obnovenia.

Oprava systému

1

Vykonajte menšie opravy.

Ak prestali správne fungovat’ len jedna či dve softvérové alebo hardvérové súčasti,
problém možno vyriešit’ preinštalovaním softvéru alebo ovládačov zariadení. Ak
chcete opravit’ softvér a ovládače, ktoré boli predinštalované výrobcom, pozrite čast’
"Oprava predinštalovaného softvéru a ovládačov" na strane 20. Pokyny na
preinštalovanie softvéru a ovládačov, ktoré neboli nainštalované vopred, pozrite v
dokumentácii k produktu alebo na webovej stránke technickej podpory.

2

Vrát’te systém do predchádzajúceho stavu.

Ak preinštalovanie softvéru a ovládačov nepomôže, môže byt’ problém vyriešený
návratom systému do predchádzajúceho stavu, kedy všetko fungovalo správne.
Pokyny nájdete v časti "Návrat systému do predchádzajúceho stavu" na
strane 21
.

3

Resetujte systém do výrobného stavu.

Ak nič nevyrieši problém, a chcete resetovat’ systém do výrobného stavu, pozrite
čast’ "Návrat systému do jeho výrobného stavu" na strane 21.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.