ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

iii

Informācija jūsu drošības un ērtību

nodrošināšanai

Drošības norādījumi

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šo dokumentu uzziņu iegūšanai
nākotnē. Ievērojiet visus brīdinājumus un norādes, kas atzīmētas uz produkta.

Produkta izslēgšana pirms tā tīrīšanas

Pirms tīrīšanas šo produktu atvienojiet no sienas kontaktligzdas. Neizmantojiet
šķidros tīrītājus vai aerosola tīrītājus. Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz spraudni, kad ierīce tiek atvienota

Sekojiet šīm vadlīnijām, kad strāvas nodrošināšanas elementam pieslēdzat strāvu
vai atslēdzat to:

strāvas nodrošināšanas elementu pievienojiet pirms strāvas vada pievienošanas
maiņstrāvas adaptera kontaktligzdai.

strāvas vadu atvienojiet pirms strāvas nodrošināšanas elementa atvienošanas no
datora.

ja sistēmas darbību nodrošina vairāki strāvas avoti, strāvas padevi atvienojiet, no
strāvas avotiem atvienojot visus strāvas vadus.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz piekļūšanu strāvas kontaktligzdai

Pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda, kurā iespraužat strāvas vadu, ir viegli
pieejama un atrodas aprīkojuma lietotājam maksimāli tuvu. Kad strāvu no
aprīkojuma nepieciešams atvienot, pārliecinieties, ka strāvas vads tiek atvienots no
strāvas kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS par komplektā esošu neīstu karti (tikai noteiktiem
modeļiem)

Jūsu dators tika piegādāts ar kartes slotā ievietotu neīstu plastikāta karti. Neīstās
kartes slotus aizsargā no putekļiem, metāla priekšmetiem un citiem objektiem.
Saglabājiet neīstās kartes izmantošanai, kad slotos nav karšu.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz klausīšanos

Lai aizsargātu savu dzirdi, sekojiet šīm norādēm.

Skaļumu palieliniet pakāpeniski, līdz dzirdat skaidri un ērti.

Pēc tam, kad jūsu ausis ir pieradušas, skaļumu nepalieliniet.

Neklausieties skaļi mūziku ilgstoši.

Nepalieliniet skaļumu, lai nomāktu apkārtējo troksni.

Pamaziniet skaļumu, ja nevarat dzirdēt, ko jums saka blakus esošie cilvēki.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.