PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

iii

Informace pro vaši bezpečnost a

pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití. Uchovejte
tento dokument pro případné budoucí použití. Dodržujte veškerá upozornění a
pokyny uvedené na výrobku.

Vypnutí výrobku před čištěním

Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.

Upozornění

Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.

Neumíst’ujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí
pádu a vážného poškození výrobku.

Větrací šterbiny a otvory zajišt’ují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před
přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění
výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací
otvory nikdy zablokované. Je zakázáno umíst’ovat tento výrobek do blízkosti
radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez
dostatečného větrání.

Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se
mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a
následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku
jakoukoli tekutinou.

Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie,
nepokládejte výrobek na vibrující povrch.

Použití elektrické energie

Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s
označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obrat’te se
na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.

Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek
tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.

Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá
proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou
kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků
připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.