PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

iii

ขอมูลสําหรับความปลอดภัยและความสบายของคุณ

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

อานขั้นตอนเหลานี้ดวยความระมัดระวัง เก็บเอกสารนี้ไวสําหรับอางอิงในอนาคต ปฏิบัติตามคํา

เตือนและขั้นตอนทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายไวบนผลิตภัณฑ

การปดผลิตภัณฑกอนที่จะทําความสะอาด

ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออกจากเตาเสียบที่ผนังกอนที่จะทําความสะอาด อยาใชสารทําความสะอาด

ที่เปนของเหลว หรือสารทําความสะอาดชนิดพน ใชผาชื้นสําหรับทําความสะอาด

ขอควรระวังสําหรับการเสียบปลั๊กในขณะที่อุปกรณไมไดเชื่อมตอ

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ ในขณะที่เชื่อมตอและตัดการเชื่อมตอไฟฟาไปยังแหลงจายไฟ:
ติดตั้งแหลงจายไฟกอนที่จะเชื่อมตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟฟา AC
ถอดปลั๊กสายไฟกอนที่จะถอดแหลงจายไฟออกจากคอมพิวเตอร
ถาระบบมีแหลงจายไฟหลายแหลง ใหตัดการเชื่อมตอไฟฟาออกจากระบบ โดยการถอดปลั๊กสายไฟ

ทั้งหมดจากแหลงจายไฟ

ขอควรระวังในการเขาถึง

ตรวจดูใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟาที่คุณเสียบสายไฟนั้นเขาถึงไดงาย และอยูใกลกับผูดูแลอุปกรณ

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เมื่อคุณจําเปนตองตัดการเชื่อมตอไฟฟาไปยังอุปกรณ, ใหแนใจวาได

ถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟา

คําเตือน

อยาใชผลิตภัณฑนี้ใกลน้ํา

อยาวางผลิตภัณฑนี้บนรถเข็น ขาตั้ง หรือโตะที่ไมมั่นคง ถาผลิตภัณฑนี้ตกพื้น อาจเกิดความ

เสียหายอยางรุนแรง

สล็อตและชองเปดตางๆ มีไวสําหรับระบายอากาศเพื่อใหมั่นใจถึงการทํางานที่เชื่อถือไดของ

ผลิตภัณฑ และเพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑรอนเกินไป หามขวางกั้น หรือบังชองเปดเหลานี้

ตองไมปดกั้นชองเปดตางๆ โดยการวางผลิตภัณฑไวบนเตียง โซฟา พรม หรือวัตถุอื่นที่มีพื้น

ผิวในลักษณะเดียวกัน หามวางผลิตภัณฑนี้ไวใกลหรือวางบนหมอน้ําหรือเครื่องทําความรอน

หรือในตูที่มีการติดตั้งถาวร ถาไมมีการระบายอากาศที่เหมาะสม

อยาสอดวัตถุใดๆ เขาไปในผลิตภัณฑนี้ผานทางชองบนตัวเครื่อง เนื่องจากอาจสัมผัสถูกจุด

ที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย หรือลัดวงจรชิ้นสวนตางๆ ซึ่งอาจเปนผลใหเกิดไฟไหมหรือ

ไฟฟาช็อตได อยาทําของเหลวชนิดใดๆ หกใส หรือไหลเขาไปในผลิตภัณฑ

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายขององคประกอบภายใน และเพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว อยา

วางผลิตภัณฑไวบนพื้นผิวที่สั่น

อยาใชผลิตภัณฑในขณะที่เลนกีฬา, ออกกําลังภาย, หรือในสภาพแวดลอมที่มีการสั่น ซึ่งอาจ

ทําใหเกิดกระแสไฟฟาช็อต หรือเกิดความเสียหายตออุปกรณโรเตอร, HDD, ออปติคัลไดรฟ

และแมกระทั่งความเสี่ยงในการสัมผัสถูกแบตเตอรี่แพคลิเธียม

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.