PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

v

การซอมแซมผลิตภัณฑ

อยาพยายามซอมแซมผลิตภัณฑนี้ดวยตัวเอง เนื่องจากการเปดหรือการถอดฝาครอบ อาจทําใหคุณ

สัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย หรือมีความเสี่ยงอื่นๆ เมื่อตองซอมแซม ใหนําไปยังชาง

บริการที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้จากเตาเสียบที่ผนัง และนําไปใหชางบริการที่มีคุณสมบัติซอมแซมเมื่อ:

สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ถูกตัด หรือหลุดลุย

ของเหลวหกเขาไปในผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑสัมผัสถูกฝนหรือน้ํา

ผลิตภัณฑตกพื้น หรือตัวเครื่องมีความเสียหาย

สมรรถนะของผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เปนการบงชี้วาจําเปนตองไดรับ

การซอมแซม

ผลิตภัณฑทํางานไมปกติหลังจากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชงาน

หมายเหตุ: ปรับเฉพาะตัวควบคุมที่มีการอธิบายในขั้นตอนการใชงานเทานั้น

เนื่องจากการปรับตัวควบคุมอื่นอยางไมเหมาะสม อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสีย

หาย และบอยครั้งก็ทําใหชางเทคนิคตองทํางานมากเกินความจําเปนในการกูคืน

ผลิตภัณฑกลับสูสภาพปกติ

ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิด
เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชเฉพาะชนิดเดียวกันหรือชนิดเทียบเทาที่ผูผลิตแนะนําเทานั้
น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขั้นตอนของผูผลิต

ความปลอดภัยของสายโทรศัพท

ตัดการเชื่อมตอสายโทรศัพททั้งหมดจากอุปกรณเมื่อไมไดใชงานและ/หรือกอนการซอมแซม

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของไฟฟาช็อตจากฟาผาที่เกิดขึ้นหางไกล อยาเชื่อมตอสายโทรศัพท

เขากับอุปกรณนี้ระหวางการเกิดพายุ หรือฝนฟาคะนอง

คําเตือน! ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย อยาใชชิ้นสวนที่ไมไดรับการ

รับรองเมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนชิ้นสวน ปรึกษาผูจําหนายของคุณเพื่อซื้อชิ้นสวน

ตางๆ

ขอมูลเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

อุปกรณและองคประกอบตางๆ อาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก เก็บอุปกรณใหหางจากการเอื้อม

ถึงของเด็กเล็ก

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.