ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

35

Eng

lish

Sv

en

ska

Notis om säkerhet och

överensstämmelse med regelverk

Meddelande från FCC

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som är satta för
en Class B digital enhet enligt del 15 av FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar
till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostad.
Datorn alstrar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den
inte installerats enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens på
radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti för att inte interferens kan uppstå vid en viss
installation. Om datorn orsakar skadlig interferens på radio- och TV-
mottagning, vilket kan kontrolleras genom att sätta på och därefter stänga av
enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom en
eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan datorn och mottagaren.

Koppla datorn till ett uttag på en annan strömkrets än den som
mottagaren är ansluten till.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

OBS: Skärmade kablar

Alla kopplingar till andra dataenheter måste vara med skärmade kablar för att
tillmötesgå FCCs regler.

OBS: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/ut-enheter, terminaler, skrivare, etc.) som certifierats
och uppfyller Class B gränsvärdena får anslutas till denna utrustning.
Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att resultera i
störning på radio och TV-mottagning.

Varning

Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av
tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda
denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.