オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

37

Sl

ov

en

čin

a

Predpisy a poznámky o bezpečnosti

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v
súlade so smernicami FCC, čast’ 15. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred
škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a
môže vyžarovat’ energiu na rádiových frekvenciách a ak nie je nainštalované a
používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobit’ škodlivé rušenie
rádiokomunikácií.

V žiadnom prípade však nemožno zaručit’, že rušenie sa v nejakých konkrétnych
situáciách nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového
alebo televízneho príjmu, čo možno zistit’ zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by
sa užívateľ pokúsit’ odstránit’ rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými
opatreniami:

Zmeňte orientáciu alebo polohu prijímacej antény.

Zväčšite vzdialenost’ medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený
prijímač.

Konzultujte problém s predajcom alebo skúseným technikom pre oblast’
rozhlasu/televízie.

Poznámka: Tienené káble

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byt’ vykonané pomocou
tienených káblov v súlade so smernicami FCC.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byt’ pripojené len certifikované periférie (vstupné/
výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri
používaní periférií bez certifikátu je pravdepodobný výskyt škodlivého rušenia
rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené výrobcom môžu obmedzit’ oprávnenia
užívateľov zaručené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC) používat’ tento
počítač.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.