オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

viii

Urządzenia medyczne

Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów
bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych,
które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub
producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco
zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowej
lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań. Urządzenie należy wyłączać
w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy
regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami,
w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o
częstotliwości radiowej.

Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie
minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami
bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka
wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami
niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby
korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób:

Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra
(6 cali) od rozrusznika.

Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone.
W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć
urządzenie i odsunąć je.

Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie
pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń, należy zwrócić się
do swego dostawcy usług.

Pojazdy

Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo
zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach
mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa,
elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem
przeciwpoślizgowym (zabezieczające przed zablokowaniem kół). Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia
dodatkowego, albo z jego przedstawicelem. Naprawy urządzenia lub instalowanie
urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel
serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć
zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej temu urządzeniu.
Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich
urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie
przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym
pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub
elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne
należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych
przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych,
w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.