ユーザーマニュアル Acer - P205HL

background image

คูมือการใชงานฉบับยอ

แอลซีดี

มอนิเตอร

ไทย

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยดังตอไปนี้เมื่อเชื่อมตอและใชจอภาพของคุณ:

l

ตรวจสอบใหแนใจวาจอภาพระบุขอมูลดานไฟฟา วาสามารถใชงานไดกับแรงดันไฟฟา AC ที่ใชอยูในประเทศของคุณ

l

วางจอภาพไวใกลกับปลั๊กไฟฟาที่เขาถึงไดงาย

l

วางจอภาพบนพื้นผิวที่แข็งแรง และใชงานดวยความระมัดระวัง จอภาพนี้อาจไดรับความเสียหายไดหากตกพื้น
มีการกระแทกอยางรุนแรง หรือถูกสัมผัสดวยของมีคมหรือถูกกัดกรอนจากสารใดๆ

l

วางจอภาพของคุณในสถานที่ซึ่งมีความชื้นต่ํา และมีฝุนนอย

l

หามใชจอภาพ ถาสายเคเบิลเพาเวอรเสียหาย อยาใหมีสิ่งใดวางบนสายเคเบิลเพาเวอร
และเก็บสายเคเบิลใหหางจากทางเดินของผูคน เพื่อปองกันการสะดุด

l

อยาใสวัตถุโลหะใดๆ ลงในชองเปดของจอภาพ การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดอันตรายจากไฟฟาช็อตได

l

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต อยาสัมผัสดานในของจอภาพ ควรใหเฉพาะชางเทคนิคเปนผูเปดฝาครอบของจอภาพเทานั้น

l

ตรวจสอบใหแนใจวาจับที่ปลั๊ก ไมใชที่สายเคเบิล ในขณะที่ถอดปลั๊กจอภาพออกจากเตาเสียบไฟฟา

l

ชองเปดบนตัวเครื่องของจอภาพมีไวสําหรับการระบายอากาศ เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูง
ชองเหลานี้ไมควรถูกบล็อกหรือขวางดวยวัตถุใด นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการใชจอภาพบนเตียง โซฟา ผาหม หรือพื้นผิวออนนุมใดๆ

l

การดําเนินการดังที่กลาวอาจปดกั้นชองเปดสําหรับระบายอากาศที่ดานลางของตัวเครื่อง ถาคุณวางจอภาพในชั้นหนังสือ
หรือพื้นที่ปดอื่นๆ ใหแนใจวามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

l

หามมิใหจอภาพนี้โดนฝนหรืออยูใกลน้ํา หากจอภาพเปยกน้ําโดยเหตุบังเอิญ ใหถอดสายไฟออก
และติดตอตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งในทันที คุณสามารถทําความสะอาดภายนอกของจอแสดงผลดวยผาแหงไดเมื่อจําเปน
แตตองตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดสายไฟออกกอน หากจอแสดงผลของคุณไมทํางานอยางปกติ,
หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติมาจากจอภาพ ใหถอดสายไฟออกในทันที และติดตอตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งหรือศูนยบริการ

การเชื่อมตอจอภาพของคุณเขากับคอมพิวเตอร

1. 1-1

เชื่อมตอสายเคเบิลวิดีโอ

a. ตรวจสอบใหแนใจวาทั้งจอภาพและคอมพิวเตอรปดเครื่องอยู
b. เชื่อมตอสายเคเบิล VGA ไปยังคอมพิวเตอร

1-2

สายเคเบิลดิจิตอล (เฉพาะรุนที่มีอินพุตคูเทานั้น)

a. ตรวจสอบใหแนใจวาทั้งจอภาพและคอมพิวเตอรปดเครื่องอยู
b. เชื่อมตอปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล DVI 24 พินเ
ขากับดานหลังของจอภาพ
และเชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งไปยังพอรตของคอมพิวเตอร

2. เชื่อมตอสายเคเบิลเสียง (เฉพาะรุนที่มีอินพุตเสียงเทานั้น) (อุปกรณซื้อเพิ่ม)
3. เชื่อมตอสายไฟ

เชื่อมตอสายไฟเขากับจอภาพ จากนั้นตอเขากับปลั๊กจายไฟ AC
ที่มีการตอสายดินอยางเหมาะสม

4. เปดงจอภาพ และคอมพิวเตอร

เปดจอภาพกอน จากนั้นจึงเปดเครื่องคอมพิวเตอร

ลําดับนี้มีความสําคัญมาก

5. ถาจอภาพไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง

โปรดดูในสวนการแกไขปญหาเพื่อตรวจหาปญหา


เทคนิคการแกไขปญหา

เปดไมติด

-

ไฟแสดงสถานะการทํางานของจอภาพไมติด

ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดถูกเสียบเขากับพอรตรับพลังงานรของจอภาพและเตาเสียบไฟฟาอยางเหมาะสม
ทดสอบเตาเสียบไฟฟาโดยการเสียบอุปกรณไฟฟาที่ใชงานได เชน หลอดไฟ
ลองใชสายไฟเสนอื่นกับจอภาพ คุณสามารถใชสายเคเบิลเพาเวอรของคอมพิวเตอรเพื่อทําการทดสอบนี้ได

ไมมีภาพ

-

ไฟแสดงสถานะการทํางานของจอภาพติด

แตไมมีภาพบนหนาจอ

ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วตอวิดีโอเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรเปดอยู และทํางานอยางเหมาะสม
ปดจอภาพ และตรวจสอบขาของสายเคเบิลวิดีโอ ตรวจดูใหแนใจวาไมมีขาใดงอ

รายละเอียดการทํางาน

โปรดดูคูมือผูใชในแผน CD-ROM ที่ใหมาพรอมกับจอภาพนี้

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.