ユーザーマニュアル Acer - P205HL

background image

ไทย

กฎขอบังคับและประกาศดานความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับสวนที่ 15

ของกฎขอบังคับ FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบ เพื่อใหการปองกันที่สมเหตุสมผลตอการรบกวนที่เปน

อันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณนี้สราง ใช และสามารถแผรังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถาไมได

ติดตั้งและใชตามที่ระบุในขั้นตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการสื่อสารทางวิทยุ

อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวา การรบกวนจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบพิเศษ ถาอุปกรณเปนสาเหตุ

ใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน ซึ่งสามารถระบุไดโดยการปดและเปดอุปกรณ

ผูใชควรพยายามแกไขการรบกวนโดยใชวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการตอไปนี้รวมกัน:

ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตําแหนงเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับ

เชื่อมตออุปกรณในเตาเสียบไฟฟาที่มีวงจรแตกตางจากที่ใชเชื่อมตอกับเครื่องรับสัญญาณ

ปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอความชวยเหลือ

การประกาศความสอดคลอง CE

Acer Inc. ขอประกาศในทนี วี าจอภาพ LCD นี้ สอดคล องกับข อกา หนดที่จา เป ็น และความต องการที่เกี่ยวข 

องอื่นๆ ของข  อกำหนด EMC 2004/108/EC, ข อกำหนดแรงดันไฟฟ าตา 2006/95/EC ข อกำหนด RoHS

2002/95/EC และขอกำหนด 2005/32/EC ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป เกี่ยวกับขอกำหนดในกา

รออกแบบใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุม

การเชื่อมตอทั้งหมดไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ตองทําโดยใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุม
เพื่อรักษาความสอดคลองกับกฎขอบังคับ EMC

ประกาศ: อุปกรณตอพวง

คุณสามารถตอเฉพาะอุปกรณตอพวง (อุปกรณอินพุต/เอาตพุต, เทอรมินัล, เครื่องพิมพ, ฯลฯ)
ที่ไดรับการรับรองตามขอกําหนดคลาส B เขากับอุปกรณนี้เทานั้น
การทํางานกับอุปกรณตอพวงที่ไมไดรับการรับรองมักเปนผลใหเกิดการรบกวนกับการรับสัญญาณวิทยุและ TV

ขอควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไมไดรับการรับรองอยางชัดแจงจากผูผลิต
อาจทําใหสิทธิ์ในการใชผลิตภัณฑนี้ของผูใช ซึ่งไดรับจากคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ ถือเปนโมฆะ

เงื่อนไขการทํางาน

อุปกรณนี้สอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC การทํางานเปนไปตามเงื่อนไขสองขอตอไปนี้:
(1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนี้ตองทนตอการรบกวนที่ไดรับ
รวมทั้งการรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

คําเตือน : ผูใชงานในแคนาดา

อุปกรณดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคลองกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การทิ้งอุปกรณที่เสียแลวโดยผูใชทั่วไปภายในบานสวนตัวในสหภาพยุโรป

สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหรือบนกลองบรรจุผลิตภัณฑ เปนการระบุวาตองไมทิ้งผลิตภัณฑนี้ปะปน

กับของเสียทั่วไปภายในบาน คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการทิ้งอุปกรณที่เสียแลวโดยการนําไปสงยัง

จุดเก็บรวบรวมที่กําหนดไว สําหรับการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เสียแลว

การเก็บแยกจากกัน และการรีไซเคิลอุปกรณที่เสียแลวในขณะ

ที่ทิ้ง จะชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และชวยใหแนใจวาอุปกรณถูกนําไปรีไซเคิลในลักษณะ

ที่ชวยปองกันสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สถานที่ซึ่งคุณสามารถนําอุปกรณที่เสียแลวไปทิ้งเพื่อทําการรีไซเคิล โปรดติดตอสํานักงานทองถิ่น

ในประเทศของคุณ, บริการเก็บของเสียภายในบานของคุณ หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑมา

คูมือการใชงานฉบับยอ

แอลซีดี

มอนิเตอร

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.